تصمیمات جدید ارزی

با اتخاذ تصمیمات جدید ارزی، از این پس "شرکتهای دارنده حواله ارزی" که ارز آنان ناشی از صادرات کالا نبوده و یا دارای کارت بازرگانی نیستند و "اشخاص حقیقی دارنده ارز در خارج از کشور" میتوانند ارز خود را از طریق سامانه نیما به صرافی‌ها به فروش برسانند.

تاریخ: 97/06/11