حمل انواع محموله ها

توان حمل انواع محموله ها، از جمله محموله های فوق سنگین(ترافیکی) و پرخطر(اسید شیمیایی).