ثبت سفارش و اخذ مجوزهای بازرگانی

ثبت سفارش و اخذ مجوزهای بازرگانی مربوطه،که شامل اخذ شناسه فروشنده، ثبت سفارش های بانکی و غیر بانکی است.