ارائه خدمات تخلیه،بارگیری،انبارداری گمرکی،جابجایی و توزین

انبارهای آشنایی وجود دارند که در صورت نیاز کالا را جهت تخلیه و بارگیری مجدد یا پالاتایز کردن محموله به آن انبارها هدایت می کنیم.