صادرات و واردات

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت می رسد .

انواع واردات و صادرات :

واردات:

1_ ورود قطعی : رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی ، هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه سفارشات، ترخیص میشود.

2_ ورود موقت : رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند در شرایط خاصی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شوند.این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می کند،بدون این که تغییری در آن ایجاد شود،خارج گردد.تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

مرجوعی : رویه ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است،می توان به عنوان اعاده به خارج،به گمرک اظهار و ترخیص کرد.

ترانزیت:

1_ عبور خارجی: عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره:شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی،میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

2_ عبور داخلی:رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرک آن در مقصد انجام گیرد.حسب آن که عبور داخلی کالا بنا به درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.

صادرات:

1_ صدور قطعی:رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش مصرف از کشور خارج می شود.

2_ صدور موقت: رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش،تعمیر،تکمیل،شرکت در نمایشگاه یا به عنوان سایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشوهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.

کالای مسافری : منظور از مسافر در این قانون، شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آن ها خارج می شود.

مرسولات پست بین المللی : مرسولات پستی، کلیه اشیاییی است که طبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول ،مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح زیر است :

الف_ مراسلات پستی: نامه،کارت پستال،مطبوعات،نمونه های تجاری، نوار لوح فشرده پرشده و مانند آن ها.

ب_ امانات پستی: کلیه بسته های پستی است به استثنای مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد .