اقدام مهم‌ گمرک در حمایت از صادرات غیر نفتی

تفویض کامل اختیارات ورود موقت به گمرکات اجرایی:

شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به اختیارات تفویض شده به استانها در خصوص اختیار استرداد حقوق ورودی کالا ، صدور و تمدید مجوز ورود موقت برای واحدهای تولیدی اظهار کرد پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت در سایر گمرکات نبود که موجب هزینه و زمان اضافی برای واحدهای تولیدی بود با اختیارات تفویض شده تمامی مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.همچنین استرداد حقوق ورودی هم به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است .

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در ادامه افزود: اختلاف ارزش مانع از صادرات نمی شود.

در این نشست مسائل و مشکلات صادرکنندگان استان و واحدهای تولیدی صادراتی مطرح و در راستای حل موارد مطروحه توسط مدیرکل ،معاونین و کارشناسان دفتر صادرات ارائه راه حل گردید.

در ادامه مدیرکل ،معاونین و کارشناسان دفتر صادرات از دوایر ستاد نظارت گمرکات استان و اداره کل گمرک تبریز بازدید کردند.

تاریخ: 97/06/17