صدور مجدد

در این مقاله تلاش شده است تا با کلیات مفهوم «صدور مجدد» آشنایی مختصری حاصل گردد به امید این که در روند امور گمرکی تسریعی صورت پذیرد.

صدور مجدد

تعاریف

• صدور مجدد: صادر کردن کالا از یک قلمرو گمرکی است که پیشتر به آن قلمرو وارد شده باشد

• پردازش به داخل: عبارت است از رویه گمرکی که به موجب آن کالاهای معینی را می توان با بخشودگی مشروط از پرداخت حقوق ورودی و عوارض به یک قلمرو گمرکی آورد، چنانچه این کالاها برای مقاصد ساخت، پردازش یا تعمیر و صدور بعدی وارد شده باشند.

• ورود موقت: رویه گمرکی است که به موجب آن میتوان کالاهای خاصی را با معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق و عوارض ورودی به طور مشورط واردیک قلمروگمرکی کرد. چنین کالاهایی باید برای منظور خاصی وارد شده و برای صادرات مجدد در یک دوره خاص و بدون انجام هر گونه تغییری به جز استهلاک طبیعی که به خاطر استفاده انجام شده از آن هاست، در نظر گرفته شود.

این سه واژه بین المللی به ترتیب شامل موارد زیر است:

1. کالاهایی که عیناً پس از ورود به قلمرو گمرکی برای صدور مجدد معرفی می گردند.

(قلمرو گمرکی تمام سرزمین قلمرو جغرافیایی و سیاسی یک کشور، غیر از مناطق ویژه یا مناطق آزاد آن کشور است.

2. پردازش به داخل: در این رویه، وارد کننده مواد اولیه یا قطعات یا کالاهای نیمه ساخته، برنامه ای برای فرآوری، پردازش، مونتاژ، بسته بندی و به طور کلی آماده سازی برای صدور مجدد دارد. در بیشتر موارد، سرمایه اولیه یا هزینه تهیه این مواد و قطعات را شخصی که در خارج است به عهده گرفته و در حقیقت در مقابل پرداخت مزد یا کالا به شخصی که در داخل این مواد و قطعات را مورد فرآوری قرار می دهد، کالای نهایی را تحویل می گیرد.

3. رویه «ورود موقت» به طور مطلق برای مقاصدی غیر از فرآوری کاربرد دارد که با این ترتیب هیچ گونه تغییری به جز استهلاک طبیعی نباید در آن به وجود آید. به عبارت دیگر، در این حالت یا اصولاً کالا عیناً و حتی بدون استهلاک، پس از انجام منظور برای صدور مجدد معرفی می شود (مثل نمایشگاه) یا اگر جزو ماشین آلات و دستگاه های فنی، علمی، پژوهشی است که به صورت موقت یا با اجاره دادن مورد استفاده قرار می گیرند، به جز استهلاک تغییر دیگری در آن صورت نمی گیرد.