مجوز راهداری و حمل و نقل جاده ای

جهت حمایت از ناوگان حمل و نقل داخلی بابت واردات کالا با ناوگان حمل و نقل خارجی جریمه دریافت می گردد(10% مبلغ کرایه حمل).