مجوز وزارت بهداشت،دامپزشکی،سازمانهای حفظ نباتات و جهاد کشاورزی

مجوز وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو )، دامپزشکی، سازمانهای حفظ نباتات و جهاد کشاورزی(کالاهای خوراکی، آرایشی و محصولات و سموم و کودهای کشاورزی و محصولات دامی و همچنین محصولاتی که دارای مصرف دوگانه میباشد.)