مشاوره شیوه حمل،ترخیص و تحویل کالا

برای انجام تمامی تشریفات ترخیص کالا و شیوه حمل،مشاوره و راهنمایی مورد نیاز مشتریان ارائه می گردد.