مشاوره گمرکی در زمینه حل اختلافات میان گمرک و صاحبان کالا

در شرایطی که از نظر تعرفه یا ارزش یا هر مورد دیگری در سند گمرکی ، اختلافی بین گمرک و صاحب کالا پیش بیاید که در گمرک اجرایی حل نشود، ابتدا به کمیسیون رسیدگی اختلافات گمرکی و در صورت رفع نشدن به کمیسیون تجدید نظر گمرک ایران ارجاع می گردد.