پیگیری انواع محموله های سبک وزن

محموله های سبک وزن شامل پست های سریع السیر مثل DHL ،TNT و کارا پست است.