کالاهای مشروط

کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است. همچنین مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت می رسد.