گمرکات رسمی کشور

گمرکات دریایی،زمینی و هوایی

گمرکات دریایی شامل:

_ گمرک شهید رجایی بندرعباس

_ گمرک شهید باهنر

_ گمرک بندر انزلی

_ گمرک نوشهر

_ گمرک بوشهر

_ گمرک بند امام (ره)

گمرکات زمینی شامل:

_ گمرک شهریار/تهران (واردات)

_ گمرک غرب (صادرات)

گمرکات هوایی شامل:

_ گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)